İlahi Kitaplar

Cenab-ı Hak insanlara emir ve yasaklarını duyurmak için peygamberlerden bazılarına kitap, bazılarına da suhuf göndermiştir.

Sayfalar anlamına gelen suhufun sayıları ve indirildikleri peygamberler şunlardır:
10 sayfa Hz. Adem (a.s)
50 sayfa Hz. Şit (a.s.)
30 sayfa Hz. İdris (a.s.)
10 sayfa Hz. İbrahim (a.s.) indirilmiştir.

Dört büyük kitap ve indirildikleri peygamberler ise sırasıyla şunlardır:
Tevrat: Musa Aleyhisselâma
Zebur: Davud Aleyhisselâma
İncil: İsa Aleyhisselâma
Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v)’e indirilmiştir.

2.2.1. Tevrat

İbranice bir kelime olan Tevrat, "kanun, şeriat veًِöğreti” anlamına gelir. Hz. Musa'ya indirilmiştir.İbranice yazılmıştır.Bu kitabın aslının Allah kelâmı olduğuna inanmak her Müslüman'a farz olup, bunu inkâr etmek kişiyi küfre götürür. Zira, Kur'ân'da, Tevrat'ın Allah'ın mukaddes kitaplarından biri olduğu açıkça belirtilen bir husustur:"İçinde (insanlara) hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik."(Mâide Suresi, 44)

Tevrat, beş bölümden oluşur: Tekvin(Yaratılış), Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye'dir.


2.2.2. Zebur

İbranîce'de mektup, Arapça'da kitap anlamına gelen Zebur, Hz. Davud'a (a.s.) indirilmiş ilâhî kitabın adıdır. Kur'ân'da bu hususla ilgili olarak "Davud'a da Zebur'u verdik."(İsra Suresi, 55 ) buyrulur.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:"Nuh’a, O'ndan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak’a, Yakub'a, İsa ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun’a ve Süleyman'a vahy eylediğimiz ve Davud'a Zebur verdiğimiz gibi (Habibim) şüphesiz sana da vahy ettik biz" (Nisa Suresi, 163)

Biz Zebur’a Hz. Davud’a geldiği şekliyle inanmakla yükümlüyüz. Zebur, öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibarettir. Şeriata ait hükümler kapsamamaktadır.

2.2.3. İncil

Kelime olarak 'müjde,ًِöğreti' anlamına gelen İncil, Hz. İsa'ya (a.s.) indirilmiş kutsal kitabın adıdır. Bu kitaba da -Allah'tan Hz. İsa'ya indirildiği şekliyle- inanmak, imanın gereklerindendir. Kur'ân-ı Kerim'de bu ilâhî kitapla ilgili olarak şöyle buyrulur:"(Evvelki) peygamberlerin yolunu takiben, Meryem oğlu İsa'yı, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici ve de muttakilere bir hidayet veًِöğüt olmak üzere -içinde hidayet ve aydınlığın bulunduğu- İncil'i verdik."(Mâide Suresi, 46.)

Bugün Hıristiyanların çoğunun kabul ettiği Luka, Matta, Yuhanna ve Markos isimli şahıslar tarafından yazılan dört İncil vardır.

İncil, temelde iki bölüme ayrılır: İsa Mesih'in doğumundan önce insanlara bildirilen Tevrat ve Zebur olarak da bildiğimiz Eski Antlaşma, kitabın birinci bölümünü oluşturur. İkinci bölüm, iyi haber anlamına gelen İncil dediğimiz Yeni Antlaşma ise Mesih'in doğumundan O'nun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır.

2.2.4. Kur'an

Kur’an, sözlük manasıyla ‘okumak, toplamak, bir araya getirmek’ anlamına gelir. Terim olarak Kur’an, hem dünyada hem de ahirette insanı mutlu kılmak gayesiyle Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e gönderilen son ilâhi kitabın adıdır.

Kur’an’ı kerim, 610 yılı, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.Kur'an-ı Kerîm, kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, manasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:"İnkar edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk"(el-Furkan 25/32)

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize indirildiği andan itibaren yazılmaya ve ezberlenmeye başlanmıştır. Peygamber Efendimiz vahiy geldikçe inen ayetlerin yazılması görevini bazı sahabelere vermiştir. Bu kişilere‘vahiy katipleri’denir. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir’in hilâfeti döneminde bir kitap haline getirilmiş ve Hz. Osman zamanında çoğaltılarak eyaletlere gönderilmiştir. Böylece, okuyuşta birlik sağlanmıştır. Okumayı kolaylaştırmak için Kur’an’ın metinlerine daha sonra hareke, nokta ve işaretler konulmuştur.

Nüzulünden 14 asır geçmesine rağmen Kur’an’da en ufak bir değişiklik olmamıştır ve kıyamete kadar da olmayacaktır. Zira Cenab-ı Allah Kur'an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor:"Doğrusu Kitabı biz indirdik. O’nun koruyucusu elbette biziz.”(Hicr Suresi, 9.)

Kur’an, birçok bölümlere ayrılır. Besmele ile başlayan bölümlere sure denir. Kur’an’da 114 sure vardır. Tevbe suresinin dışında sureler birbirinden besmele ile ayrılırlar.

 

Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi Nâs’tır. En uzun suresi 286 ayetten ibaret olan Bakara, en kısa suresi ise, üç ayetten ibaret olan Kevser süresidir.

İki durak arasında cümle mesabesindeki metinlere de ayet denir. Kur’an’da yaklaşık olarak 6666 ayet bulunmaktadır. Hicretten önce nazil olan ayetlere Mekkî, hicretten sonra nazil olanlara da Medenî denir. Kur’an-ı Kerim, iki kapak arasında bulunan sayfalar itibarıyla 30 eşit bölüme ayrılmış ve her bölüme cüz denilmiştir.

Kur’an, insanlığa doğru yolu göstermenin ve Müslümanların kutsal kitabı olmanın yanı sıra, Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğinin en büyük mucizesidir.

Kur’an okumanın fazileti hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Sizin en faziletliniz Kur’an okuyan veًِöğretendir.”

Kur-an’ı Kerim’deki Sure isimlerinin anlamları:
1.Abese : "Yüzünü ekşitti."
2.Adiyât: Nefes nefese koşanlar
3.Ahkaf: Yer adı
4.Ahzab: Hizipler, gruplar, kabileler
5.A’la: Yüce, büyük, kutlu
6.Alak: Embriyo, ilgi
7.Ali İmran: İmran ailesi
8. Ankebût: Örümcek
9.A’raf: Cennetle cehennem arası bölge
10.Asr: Zaman
11.Bakara: İnek
12.Beled: Belde, kent, bölge
13.Beyyine: Kanıt, belge, aydınlık
14.Bürûc: Burçlar
15.Câsiye: Oturan
16.Cin: Görünmeyen varlık
17.Cuma: Cuma, toplanma, topluluk
18.Duha: Kuşluk vakti
19.Dühân: Duman, sis, pus
20.En’am: Hayvanlar, davarlar
21.Enbiya: Peygamberler
22.Enfâl: Ganimetler, gelirler, vergiler
23.Fâtır: Yaratan
24.Fâtiha: Açan
25.Fecr: Şafak vakti
26.Felak: Tan yeri, yarılma, açılma
27.Fetih: Fetih, açılış
28.Fil: Fil
29.Furkan: Doğruyla eğriyi ayıran
30.Fussilet : "Ayrıntılı yapıt"
31.Ğaşiye: Bürüyen, örten, kuşatan
32.Hac: Ziyaret
33.Hadid: Demir
34.Hâkka: Geleceği kuşkusuz olan şey
35.Haşr: Haşir, toplama, diriltme
36.Hicr: Bir topluluğun adı
37.Hucurât: Hücreler
38.Hûd: Hûd Peygamber
39.Hümeze: Alaycılar, gıybetçiler
40.İbrahim: Hz. İbrahim
41.İhlâs: Samimiyet
42.İnfitâr: Açılma, yarılma, parçalanma
43.İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)
44.İnşıkak: Yarılma, ayrılma, kopma
45.İnşirah: Gönül ferahlığı, iç açılması
46. İsra: Gece yürüyüşü
47.Kaaria: Şiddetle çarpan
48.Kadir: Kadir Gecesi
49.Kaf : "Kaf" harfi
50.Kâfirun: Kafirler
51.Kalem: Kalem
52.Kamer: Ay
53.Kasas: Peygamberlerin hayat hikayeleri
54.Kehf: Mağara
55.Kevser: Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
56.Kıyamet: Kıyamet
57.Kureyş: Kureyş Kabilesi
58.Leyl: Gece
59.Lokman: Hz. Lokman
60.Mâide: Sofra
61.Mâûn: Kamu hakkı, zekât, vergi
62.Meâric: Miraçlar, yükselme noktaları
63.Meryem: Hz. Meryem
64.Muhammed: Hz. Muhammed
65.Mutaffifûn: Ölçü ve tartıda hile yapanlar
66.Mücâdile: Hakları için savaşan kadın
67.Müddessir: Örtüsüne bürünen
68.Mülk: Mülk, yönetim
69.Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)
70.Müminûn: Müminler
71.Mürselat: Görevle gönderilenler
72.Mümtehine: İmtihan eden
73.Münafıkûn: İkiyüzlüler
74.Müzzemmil: Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
75.Nahl: Balarısı
76.Nâs: İnsanlar
77.Nasr: Yardım
78.Naziât: Çekip koparanlar, yay çekenler
79.Nebe�: Haber
80.Necm: Yıldız
81.Neml: Karınca
82.Nisa: Kadınlar
83.Nûh: Hz. Nûh
84.Nûr: Işık
85.Ra’d: Gök gürültüsü
86.Rahman: Rahmeti bol olan
87.Rûm: Bizanslılar
88.Sâd : "Sâd"harfi
89.Saff: Saf tutmak
90.Saffât: Saf bağlayanlar
91.Sebe: Sebe ülkesi
92.Secde: Secde
93.Şems: Güneş
94.Şuara: Şairler
95.Şûra: Şûra, toplu denetim
96.Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri
97.Tahrim: Haramlaştırma, yasaklama
98.Talâk: Boşama, boşanma
99.Târık: Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
100.Tebbet : "Eli kırıldı."
101.Teğabün: Aldatış ve aldanış
102.Tekâsür: Mal ve evlat çokluğunda yarış
103.Tekvir: Büküp dürme
104.Tevbe: Tövbe
105.Tin: İncir
106.Tûr: Tûr dağı
107.Vâkıa: Olan, ortaya çıkan
108.Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri
109.Yûnus: Hz. Yunus
110.Yûsuf: Hz. Yûsuf
111.Zâriyât: Tozutup savuranlar
112.Zilzal: Zelzele
113.Zuhruf: Süs-Püs
114.Zümer: Zümre

Etiketler : Kur’an, Allah, Suresi, sayfa, Kerim

Sosyal Paylaşım :

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar

Yorum Ekle

Yandex.Metrica 0,031