4- MÜSLÜMANLARIN BİLİM ALANINDA YAPTĞI ÖNCÜ VE ÖZGÜN ÇALIŞMALAR

A ) Tefsir: Kur'an-ı Kerim ayetlerinin geniş bir biçimde açıklanmasına ve yorumlanmasına tefsir denir. Tefsir ilmi ile uğraşan kişiye "müfessir" denir. Sahabelerden tefsirde ön plana çıkan kişi Abdullah bin Abbas'tır. Zemahşeri, Taberi, Kadı Beydavi, Suyuti, Fahreddin Razi, İbn Kesir ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır da önemli müfessirlerdendir.

B ) Hadis: Peygamberimizin din ile ilgili söylemiş olduğu sözleri ifade eden terimdir. Hadis ilmi ile ilgilenen kişiye "Muhaddis" denir. Hadis alanında ön plana çıkan en önemli eserler Kütüb-ü Sitte olarak isimlendirilmiştir. Bu altı kitabın yazarı şöyledir: Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud, Nesai

C ) Kelam: İslam akidesini sadece vahiy ile değil akıl ve bilim ile de açıklamaya çalışan ilim dalıdır. Kelam, İslam’a diğer inançlardan ve felsefi yaklaşımlardan gelen eleştirilere karşılık verir. İmam Azam Ebu Hanife'nin yazmış olduğu Fıkhu'I-Ekber ilk kelami eserler arasında sayılmaktadır. İmam Maturidi ve İmam Eşari Ehl-i Sünnet kelam alanında ön plana çıkan iki önemli şahsiyettir.

D ) Fıkıh: İslam dininin ibadetler ve günlük hayatla ilgili kurallarını belirleyen ilim dalıdır. Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmed b. Hanbel en önemli fıkıh âlimleri içerisinde yer almaktadır.

E ) Coğrafya: Piri Reis ve Seydi Ali Reis'in çizmiş olduğu dünya haritaları ile önemli çalışmalar yapmışlardır. Uluğ Bey ve Kâtip Çelebi kalıcı eserler yazmıştır. Evliya Çelebi ve İbn Batuta'nın yazmış olduğu Seyahatnameler İslam Medeniyetine önemli katkılar sağlamıştır.

F ) Dil: Fasih Arapça'nın doğru kullanılması ile birlikte Arapça diline ait önemli eserler yazılmıştır. İlk gramer çalışmaları Kuran'ın harekelenmesi ile başlamış olup bu alanda öne çıkan isim ise Ebu Esved ed-Düeli olmuştur. Cahız'ın da yazmış olduğu "Kitabu'I-Hayavan" isimli eseri günümüze kadar ulaşmıştır.

G ) Tarih: İbn İshak, Vakidi, İbn Hişam, İbn sad ve Taberi önemli tarih âlimleridir.

H ) Felsefe: Felsefe ile hicri ikinci asırdan itibaren uğraşmaya başlayan İslam dünyasında Batıda Avicenne olarak da bilinen İbn Sina, Farabi, Kindi, Gazali, Ebu Bekir Razi ve İbn Rüşd olmuştur.

İ ) Astronomi: İlm-i felek ve ilm-i nücum gibi isimlerle de bilinir. Gök cisimlerinin yüksekliğini ölçmek için kullanılan usturlabı icat eden Ferazi, Güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak ölçen Battani, Dünya'nın döndüğünü söyleyen es-Siczi, Semerkan'ta rasathane kuran ve kayıtlarını Zici isminde toplayan Uluğ Bey ve rasathane kurarak birçok öğrenci yetiştiren ve Fatih camiinde bir güneş saati bulunan Ali Kuşçu önemli İslami bilginlerdendir.

K ) Fizik ve Kimya: el-Cezeri, filli su saati ve mekanik pompaların tasarımını yapmıştır. lbnül Heysem, fotoğraf çekimlerindeki karanlık odadan asırlar önce bahsetmiştir. Günümüzde ise Aziz Sancar, yaptığı çalışmalar ile Nobel Kimya ödülünü kazanmıştır.

L) Matematik: Cebir’in kurucusu Harezmî, logaritma ve ondalık sayıyı keşfetmiştir.

M ) Tıp: İbn Sina, El Kanun fı't-Tıb isimli eseri yazmıştır. Anestezi ilk defa Müslüman hekimlerce kullanılmıştır. İbnü'n-Nefis, kan dolaşımın nasıl olduğunu ilk keşfeden kişi olarak tarihe geçmiştir.

Makale Görünüm Sayısı
132685

 

PHP Hits Count

11/04/2020

Yandex.Metrica