HRİSTİYANLIK

A ) Hıristiyanlığın Tarihi: İsrailoğullarına gönderilmiştir. Peygamberi Hz. İsa’dır. Hz. İsa, Filistin'in Nasıra köyünde dünyaya gelmiştir. Hz. İsa, bir mucize eseri olarak babasız dünyaya gelmiştir. Annesi Hz. Meryem'dir. Hz. İsa’ya otuz yaşında iken Peygamberlik verilmiştir. Hıristiyanlık I. yüzyılda Kudüs çevresinde doğmuştur. Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın aslını kaybeden Yahudi inancını yeniden düzeltmek için gönderildiğine inanırlar. Ancak Yahudiler bunu kabul etmemişler ve Roma İmparatorluğu döneminde Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Hıristiyan inanışına göre, Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra Havarilerine görünmüş ve onlardan bu dini yaymalarını istemiştir. Hz. İsa’ya daveti boyunca inanan on iki kişiye "Havari" denilmiştir.

Pavlus: Hıristiyan öğretilerinin şekillenmesinde Pavlus'un önemi büyüktür. Pavlus bir gün gökte Hz. İsa’yı görür ve Hz. İsa ona Hıristiyanlığı tüm insanlara yayma görevini verir. O da bunun gereğini yaparak Hıristiyan inancının sitemleştirir ve misyonerlik faaliyetlerine başlar. Bu yüzden Pavlus'a "Yabancıların Havarisi" ismi de verilir. Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra Tanrı yerine Hz. İsa'yı merkeze alan ve onu tanrısallaştıran yorumun ortaya çıkmasında önemli rolü vardır.

  1. B) İnanç Esasları:

Tanrı inanışları: İnanç sisteminin temelini "Teslis" anlayışı oluşturur. Teslis; Tanrının “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” üç rükünden olduğunu kabul etmektir. Baba: Tanrı, Oğul: Hz. İsa, Kutsal Ruh: Cebrail'dir. Baba yaratıcı, Oğul kurtarıcı, Kutsal ruh ise takdis edicidir. Hıristiyan inanışında Hz. İsa, Yahudiler tarafından çarmıha gerilerek öldürülmüştür. İslam dininde ise Allah-ü Teâlâ, Hz. İsa'yı öldürmeye gelenlerden birini Hz. İsa’nın yüzüne benzetmiş ve onu oradan kurtarıp kendi katına yükseltmiştir.

Asli Günah: Hristiyanlık’ta asli günaha inanırlar. Hz. Âdem ve Hz. Havva Cennet'te yasak meyveden yedikleri için oradan çıkarılmış ve dünyaya gönderilmişlerdir. Bu yüzden doğan tüm çocuklar günahkârdır. Bu yüzden vaftiz edilerek kutsanırlar. Hz. İsa da tüm insanlık için kendi canını feda ederek bu asli günahtan kurtarmıştır.

C ) Kutsal Kitapları: Kutsal Kitaplarına “Kitab-ı Mukaddes” denir. İlk bölümünde Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat (Ahd-i Atik) vardır. İkinci bölümde ise Hıristiyanların kutsal kitabı İncil (Ahd-i Cedid) vardır. Dili, İbranice’dir. 325 yılındaki İznik Konsili'nde Hıristiyan dünyasındaki birçok İncil bir araya getirilmiş ve bunlardan dört tanesi kabul edilmiştir. 325’de toplanan Ahd-i Cedit'in içerisinde Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinin yanı sıra Pavlus'un mektupları da vardır. Günümüz Hıristiyan dünyasında Hz. İsa, bir Peygamber değildir. O, Tanrının sözü ve vahyin kendisidir. Hıristiyanlar Hz. İsa'dan önceki Peygamberlere inanırlar. Ancak Hz. Muhammed'in (sav) peygamberliğini kabul etmezler.

D ) Hrıstiyanlığın Ritüelleri: İbadetleri günlük, haftalık ve yıllık olarak üç kısma ayrılır. Günlük ibadetler sabah ve akşam yapılır. Haftalık ibadetler pazar günleri Kilise'de, yıllık ibadetleri ise dini bayramlarda yapılır. İbadet ettikleri mekâna Kilise denir. Pazar gününün önemi, Hz. İsa’nın tekrar dirildiği gün olduğuna inanmalarıdır. Din adamlarına Rahip, Papaz ve Rahibe denir.

E ) Hıristiyanlığın Sembolleri ve Kutsal Mekanları: Hıristiyan inanışını ifade eden en önemli sembol artı şeklindeki "Haç"tır. Hz. İsa'nın çarmıha gerilip öldürüldüğünü ifade eder. Ayrıca Kiliselerde bulunan "Çan"'da sembollerdendir. Hıristiyanların toplu bir şekilde ibadet ettikleri mekâna Kilise denir. Kiliseler

büyüklüklerine ve mimari yapılarına bağlı olarak “Bazilika, Şapel, Manastır veya Katedral” olarak sınıflandırılır. Kudüs'teki Süleyman Mabedi, Pavlus'un mezarının bulunduğu Vatikan, Katolik Kilisesi, Aziz Petrus Kilisesi ve Meryem Ana Kilisesi (İzmir) önemli mekânlar içindedir.

  1. F) Hrıstiyanlığın Sakramentleri: Sakrament; Hristiyanlık'ta Oğlun (Hz. İsa'nın) aktif olarak katıldığına inanılan kutsal ayinlere verilen addır. 7 Sakrament vardır. Bunlar:
  2. a) Vaftiz: Yunanca kökenli olup "Suya batırmak" anlamına gelir. Hıristiyan inancında her doğan çocuk günahkâr olarak doğar. Kilise'ye getirilen çocuk Rahip tarafından kutsal su ile yıkanır veya belli bölgelerine su serpilir. Bu çocuğun Hıristiyanlaştırılması açısından ilk adımdır.

b)Konfirmasyon: Pekiştirme demektir. Vaftizden sonra Tanrı ile insan arasında kurulan ilişkiyi kuvvetlendirmek için kişi 13-16 yaşlarına geldiği zaman vücudunun belli yerlerine yağ sürerek yapılır.

c)Evharistiya: Sözlük anlamı "Tanrı'ya şükür etmek" demektir. Hz. İsa, çarmıha gerilmeden önce havarileri ile son bir akşam yemeği yemiştir. Yemekte ekmek ve şarap vardır. Hz. İsa ekmeği bölüp "Bu benim etimdir” diye vermiş, Şaraba da "Bu benim kanımdır" demiştir. Hıristiyanlar bunu son geceyi anmak için yerine getirir.

d)Penitence: Sözlük anlamı "pişmanlık" demektir. Günah işleyen kişi yaptığı günahtan pişmanlık duyar, Kilise'ye gider ve gizli bir bölmede bulunan Papaz'a günahını itiraf eder. Papaz dilerse kişinin tüm günahlarını bağışlayabilir. Ya da o kişiye belirli şeyleri yapma görevi verebilir.

e)Ruhbanlık: Hayatını Kilise'ye adamak için söz veren papazları kutsamak için Piskopos tarafından yapılır.

f)Son Yağlama: Hasta olanlara şifa bulması, ölecek olanlara ise huzurlu bir şekilde ruhlarını vermesi için yapılan kutsal yağ sürülmesidir. Amaç, Hz. İsa'nın onunla olduğunu hatırlatmaktır.

g)Nikâh: Evlilik Hristiyanlık'ta Tanrı'nın kullarına olan sevgisini ifade eder. Erkek ve kadın kilisede Papaz huzurunda birbirlerine mukaddes bir bağ ile bağlanırlar. Katoliklerde boşanma yasaktır.

Bazı Kavramlar:

Beytüllahim/Betlehem: Hıristiyanların Hz. İsa’nın doğduğuna inandığı ve Kudüs'ün 8-10 km güneyinde olan yerdir.

Kıyamet Kilisesi: Kudüs'te bir kilisedir. Hıristiyan inancında Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirileceğine inanılan yerdir.

Evanjelik: Yunanca bir kelime olup 'güzel haber, müjde' anlamına gelir. Bu kilise 17. yüzyıldan sonra birçok Protestan grubun yöneldiği bir harekettir.

Hristiyan Gruplar:

1 ) Katoliklik: Merkezi Vatikan’dır. Petrus'un görüşlerine dayanır. Din adamları evlenemezler. Hristiyanlık'taki en eski gruptur. Papa, Hz. İsa’nın vekilidir. Papa, Kardinaller arasından seçilir. Noeli, 25 Aralık'ta kutlarlar.

2 ) Ortodoksluk: Başında Patrik vardır. İstanbul, İskenderiye, Antakya ve Kudüs’te patriklik vardır. Noeli, 6 Ocak'ta kutlarlar.

3 ) Protestanlık: Martin Luther kurdu. Günahların bağışlanmasını kabul etmezler haçı sembol olarak kabul etmezler. Vaftiz ve Ekmek-Şarap ayinini kabul ederler.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Makale Görünüm Sayısı
105136

 

PHP Hits Count

11/04/2020

Yandex.Metrica